Cabuxa

CONDICIÓNS XERAIS

1. Preámbulo

As presentes Condicións Xerais de Contratación (en diante as CONDICIÓNS) establécense entre Ana María Alonso Pérez, con domicilio social na R/ Malladoura, 2, 36729 Baldráns, Tui (Pontevedra) e NIF número 76987204V (en diante o TITULAR) e calquera persoa física ou xurídica. entidade que realiza un pedido (en diante, o CLIENTE) a través da páxina web www.cabuxa.com , propiedade do TITULAR (en diante o SITIO WEB).

2. Obxecto e ámbito de aplicación

O PROPIETARIO pon a disposición do CLIENTE estas CONDICIÓNS, que rexerán a contratación de produtos e servizos a través da WEB. Este documento aparece permanentemente no citado SITIO WEB, podendo o CLIENTE consultalo, arquivalo ou imprimilo.

Estas CONDICIÓNS están dispoñibles nos seguintes idiomas:

 • Español
 • Galego

O CLIENTE comprométese á observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí recollidas, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación.

A aceptación deste documento implica que o CLIENTE:

 • Leches, entendes e estás de acordo con este texto.
 • É maior de idade e capacidade suficiente para contratar.
 • Asume todas as obrigas aquí establecidas.

Estas CONDICIÓNS terán un período de vixencia indefinido e serán de aplicación a todos os contratos realizados a través da WEB.

O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar unilateralmente as devanditas CONDICIÓNS, sen que iso afecte aos bens ou promocións que fosen adquiridos con anterioridade á modificación.

3. Procedemento de contratación

O CLIENTE, para acceder aos servizos ofrecidos polo TITULAR, deberá rexistrarse previamente no sistema mediante a creación dunha conta de usuario. Para iso, o CLIENTE deberá facilitar libre e voluntariamente os datos persoais que lle serán requiridos.

O CLIENTE, rexistrado no SITIO WEB mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os cales ten a total responsabilidade do uso e custodia, é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao TITULAR.

O CLIENTE comprométese a facer un uso dilixente dos seus datos de acceso, e a non poñelos a disposición de terceiros, así como a comunicar ao TITULAR a perda ou roubo dos mesmos ou o posible acceso por parte dun terceiro non autorizado, de tal xeito que pode proceder ao bloqueo inmediato da conta do CLIENTE.

O CLIENTE non poderá elixir como nome de usuario palabras que teñan por obxecto confundir a outros identificando a este como membro do TITULAR, así como blasfemias, expresións insultantes e, en xeral, contrarias á lei ou ás esixencias da moral e das boas costumes. .

Unha vez creada a conta de usuario, infórmase de que de conformidade cos requisitos do art. 27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

 • Consulta de información e configuración dos produtos: o CLIENTE pode consultar a información de calquera dos produtos ofrecidos polo TITULAR. Esta información pode incluír o nome do produto, a súa descrición, imaxes só orientativas e prezo.
 • Engadir produtos ao carro ou cesta da compra: o CLIENTE pode engadir os produtos que desexe mercar ao carro ou cesta da compra mediante o botón “Comprar”.
 • Comprobación da cesta ou cesta da compra: se o desexa, o CLIENTE pode comprobar o estado da súa cesta ou cesta da compra en calquera momento. Para iso, debes usar a ligazón “Cesta”. Mostrarache, para cada produto adquirido, o seu nome ou denominación, descrición (se é o caso), prezo unitario, cantidade e subtotal. Ademais, mostrarase o importe total de todos os produtos engadidos á cesta ou cesta da compra.
 • Realizar un pedido: para realizar un pedido, o CLIENTE debe utilizar a ligazón “Procesar compra”. O sistema mostrará unha sucesión de formularios nos que se solicitará información ao cliente e se mostrarán os detalles do pedido. O CLIENTE deberá completar o proceso de compra facilitando os datos solicitados e facendo clic na ligazón “Continuar”.
 • Finalizar o pedido: unha vez que o CLIENTE acepta o pedido, enténdese que presta o seu consentimento para a validez e eficacia do contrato de compravenda que vincula ás partes.

En todo caso, a WEB informará ao CLIENTE, unha vez finalizado o procedemento de contratación e vía correo electrónico, sobre todas as características, prezo, formas de transporte, data de contratación e entrega estimada do produto ou servizo contratado.

4. Prezo e vixencia da oferta

Todos os prezos indicados para cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) e están expresados en euros (€). Estes prezos non inclúen os gastos de envío, que serán os publicados na páxina web e aplicados automaticamente ao realizar o pedido.

Os prezos dos produtos ofertados, salvo erros tipográficos, son os actualmente dispoñibles, sen que sexa vinculante a existencia de prezos diferentes noutras datas, polo que só se admitirán pedidos cuxo importe aboado coincida co publicado na data de pedido. .

Os métodos de pago aceptados son os seguintes:

 • Tarxeta de débito ou crédito
 • PayPal
 • Transferencia bancaria
 • Bizum

5. Orde

A execución por parte do CLIENTE do pedido equivale á aceptación íntegra e completa dos prezos, da descrición dos produtos á venda, do medio de pagamento indicado e destas CONDICIÓNS, así como de calquera outra especificada no propio pedido. .

Calquera pedido realizado ao TITULAR implicará a emisión dunha confirmación de pedido que se enviará automaticamente ao enderezo de correo electrónico facilitado polo CLIENTE.

Para calquera información sobre o pedido, o CLIENTE poderá poñerse en contacto co TITULAR a través das canles habituais:

 • Enderezo postal: R/ Malladoura, 2, 36729 Baldráns, Tui (Pontevedra)
 • Teléfono de atención ao cliente: (+34) 986 629 197
 • Correo electrónico: [email protected]

En todo caso, deberá indicarse o número de pedido que foi asignado e indicado no correo electrónico de confirmación de compra.

A realización dun pedido implica a aceptación destas CONDICIÓNS por parte do CLIENTE, así como de calquera outra especificada no propio pedido.

6. Entrega de pedidos

O TITULAR entrega os pedidos nos seguintes territorios:

 • Unión Europea (*)

(*) Excepto nos seguintes territorios: augas italianas do lago de Lugano, Campione d’Italia, Córcega, departamentos franceses de ultramar, Xibraltar, illa de Helgoland, illa de Man, illas Åland, illas da Canle, Livigno, monte Athos, Sicilia, Büsingen Territorio e aquela parte de Chipre que non está baixo o control efectivo do Goberno da República de Chipre.

A entrega dos pedidos realizarase no enderezo de entrega libremente designado polo CLIENTE. Deste xeito, o TITULAR non asume ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non se produza como consecuencia de que os datos facilitados polo CLIENTE sexan falsos, inexactos ou incompletos ou cando a entrega non se poida realizar por causas alleas. o control do TITULAR, así como a ausencia do destinatario.

O compromiso adquirido polo TITULAR para a venda e entrega da mercadoría ofertada está suxeito ao stock do produto anunciado e á súa dispoñibilidade ata esgotar existencias. O TITULAR, na súa aposta pola calidade e o servizo ao cliente, procurará en todo momento poñer a disposición dos produtos anunciados. Non obstante, se concorresen circunstancias excepcionais que provocasen a finalización do stock do produto, quedará sen efecto o pedido e o contrato asinado entre as partes.

Os gastos de transporte indícanse para cada caso durante o proceso de compra.

Cando os envíos teñan o envío gratuíto para o cliente e este queira devolver a súa compra, en caso de ter que realizar algún pago, descontaranse os gastos xerados pola axencia de transporte. Se o que quere o cliente é facer un cambio de produto, pagará os novos gastos de envío xerados polo paquete.

Os pedidos realizados en Canarias, Ceuta ou Melilla poden estar suxeitos ao pagamento de despachos de aduana e impostos locais.

Os tempos de envío estimados son os seguintes:

 • España Peninsular: aproximadamente 3 días hábiles.
 • Resto de Europa: aproximadamente entre 5 e 7 días hábiles.

7. Cambios e devolucións.

En caso de devolución, dispoñerase dun prazo de 15 días a partir da data de recepción do produto. Os gastos de envío serán asumidos polo cliente, salvo que a devolución sexa por un produto defectuoso ou en mal estado

Calquera produto que se queira cambiar ou devolver debe sempre facerse coa embalaxe e etiquetaxe orixinais e intactos, convenientemente empaquetado e protexido correctamente.

O artigo para devolver debe atoparse no mesmo estado no que foi recibido, o cal será determinado polo TITULAR.

Para realizar a devolución dun pedido, este deberá atoparse en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e sen desprecintar nin utilizar.

Devolverase o importe total do pedido nun prazo máximo de 14 días desde a súa recepción nas condicións expresadas. Os gastos de envío serán asumidos polo cliente, salvo que a devolución sexa por un defecto no produto.

8. Garantías

En caso de falta de conformidade, o CLIENTE poderá optar entre esixir a reposición ou a nota de crédito correspondente ao prezo. A substitución realizarase sempre que exista stock do produto no almacén do TITULAR.

9. Protección de datos persoais

O TITULAR garante que o tratamento dos datos persoais do CLIENTE realizarase baixo niveis de seguridade que eviten a súa perda, manipulación ou acceso non autorizado. Para obter máis información, consulte a nosa Política de privacidade .

10. Pleno acordo

Estas CONDICIÓNS constitúen a totalidade do acordo entre as partes remitentes. No caso de que algunha das cláusulas destas CONDICIÓNS fose nula de pleno dereito, isto non afectará ao resto das condicións.

11. Dereito aplicable

Estas CONDICIÓNS réxense pola lexislación española. En concreto, están suxeitos ao disposto na Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei xeral de consumidores e usuarios e demais leis complementarias, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro; Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de consumidores e usuarios e outras leis complementarias; Real decreto 1906/1999, do 17 de decembro, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica; Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais; a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista; a Lei 7/1998, do 13 de abril, de Condicións Xerais de Contratación; a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico; así como a normativa que desenvolve as anteriores.

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado con esta WEB ou coas actividades nel desenvolvidas serán competentes os Xulgados e Tribunais de Tui (Pontevedra), renunciando expresamente o CLIENTE a calquera outro foro que puidese corresponderlle.