Cabuxa

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En CABUXA entendemos que é fundamental manter unha relación transparente contigo, por iso presentamos a continuación a nosa Política de Privacidade, para que esteas debidamente informado en todo momento sobre como recollemos e tratamos de forma segura os datos que nos facilites. . .

Os seus datos serán tratados segundo a lexislación vixente e, en concreto, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos de carácter persoal. e a libre circulación destes datos.

Unha lectura atenta da nosa Política de Privacidade proporcionará a información que precisa para saber que destino daremos aos datos que nos facilite.

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

ANA MARIA ALONSO PEREZ, con CIF: 76987204V é a responsable do tratamento dos datos facilitados. Estes datos serán tratados de acordo co establecido na normativa española vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos de carácter persoal. e a libre circulación destes datos.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o responsable do tratamento dos mesmos, así como os seus datos identificativos.

Dende ANA MARIA ALONSO PEREZ compromémonos a cumprir coa obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de gardalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMAMOS?

ANA MARIA ALONSO PEREZ, a través da páxina web www.cabuxa.com no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “ Aviso legal ”.

3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que decides facilitarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que manteña connosco.
 • A información correspondente á súa propia navegación no caso dos Servizos en liña, (enderezo IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares), pode consultar a nosa Política de Cookies na web.
 • Esa información que está dispoñible en fontes accesibles ao público, ás que podemos acceder lexitimamente.
 • Os datos derivados da relación contractual ou precontractual que manteña connosco, incluída a súa imaxe, informándolle sempre neste caso da posibilidade de captar a súa imaxe.
 • Aqueles que terceiros nos faciliten sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tendo obtido o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que nos facilite, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4. COMO TRATAMOS OS DATOS?

En ANA MARIA ALONSO PEREZ tratamos sempre os teus datos persoais con estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoslle de que contamos coas medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un óptimo nivel de seguridade, garantindo así que só terán acceso as persoas autorizadas, que as conservaremos intactas, evitando calquera perda intencionada ou accidental, e que reforzaron os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Considéranse tratamentos de datos persoais as operacións, xestións e trámites técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras actuacións sobre datos persoais.

5. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base para a lexitimidade do tratamento dos Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, laboral ou calquera outra que sexa requirida para o tratamento dos datos, como o consentimento expreso.

6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta de formularios automatizados e outros sistemas de comunicación) informámoslle de que as mensaxes van dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario previsto, notifícaselle que o uso, divulgación e/ou copia non autorizados está prohibido pola lexislación aplicable.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE, informámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de de carácter comercial a través deste sistema de comunicacións electrónicas, vostede nolo indica por este mesmo medio indicando no asunto “CANCELAR COMUNICACIONES COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude activarase dentro dos 10 días seguintes á súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa da súa parte, entenderemos que acepta e autoriza a nosa entidade a seguir realizando as citadas comunicacións.

7. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que desde ANA MARIA ALONSO PEREZ recollemos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Transcorrido este prazo, os datos persoais eliminaranse de todos os sistemas de ANA MARIA ALONSO PEREZ.

8. COMUNICARÁNSE OS SEUS DATOS A TERCEROS?

Non haberá cesión, transmisión ou cesión de datos persoais, salvo os xa informados, que non se deban a unha obriga legal. Se por petición da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, se solicitasen os seus datos, estes serán transmitidos.

Se se produce unha cesión, transmisión ou cesión de datos persoais fóra dos supostos previamente previstos, serálle previamente informado para que nos preste o seu consentimento, se é o caso.

Pero para organizarnos correctamente, ter boas operacións e procedementos que garantan unha boa xestión ANA MARIA ALONSO PEREZ, pode ser necesario contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar os datos baixo as nosas instrucións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que sexa por escrito ou noutra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o responsable do tratamento tratará os datos de acordo coas nosas instrucións e non os aplicará nin os utilizará para outro que o que figura no dito contrato, nin os comunicará, aínda para a súa conservación, a outras persoas.

9. CALES SON OS SEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confire os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están a tratar e as características do tratamento que se realiza.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non verdadeiros.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que se están a tratar.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se desexa máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que resulten inexactos, opoñerse e/ou limitar calquera tratamento que considere non necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode escribir a ANA MARIA ALONSO PEREZ en Malladoura, 2, 36729 Baldrans – Tui, Pontevedra ou por correo electrónico a [email protected] .

 • Dita comunicación deberá reflectir os seguintes datos: Nome e apelidos do usuario, solicitude de solicitude, enderezo e datos xustificativos.
 • O exercicio dos dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executadas por unha persoa autorizada como representante legal da persoa autorizada. Neste caso deberá achegarse a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarlle de que pode retirar o consentimento prestado sen afectar á legalidade do tratamento xa realizado, remitindo a súa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, deberá acompañar a súa solicitude, unha copia do DNI ou documento que acredite a súa identidade.

Lembra tamén que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras que os teus dereitos foron vulnerados. Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- Correo electrónico: [email protected]

10. CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DE DATOS?

A continuación detallamos as finalidades do tratamento de datos realizado por algúns, ou todos, os xestores do tratamento enumerados anteriormente.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión fiscal e contable
Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas tributarias e contables
relación contractual

Obriga legal para o responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable do tratamento ou de terceiros
xestión de contactos
Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados
relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable do tratamento ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado
Xestión de candidatos a un posto de traballo
Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante a xestión curricular, entrevistas persoais e probas de avaliación
Intereses vitais do interesado ou doutras persoas.

Consentimento expreso do interesado
Xestión de clientes
Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, facturación, servizo posvenda, envío de promocións e publicidade e fidelización.
relación contractual

Relación comercial
Xestión de provedores
Análise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagamentos a provedores
relación contractual
comercio electrónico
Elaboración e xestión de pedidos e compras realizadas a través de plataformas web.
relación contractual

Relación comercial